Bogato zgodovino smučanja na Idrijskem beležimo tudi z izgradnjo smučarskih skakalnic v Idriji in na Vojskem... Preberi več

Novice tekaško-smučarskega kluba Idrija

Zadnje novice:

Zapisnik Občnega zbora TSK Idrija

 

TSK IDRIJA

 

 

 

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni letni

 

O B Č N I  Z B O R

 

SOBOTA 21. marca 2009 ob 18 uri v  objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

in

 

»Zaključno klubsko tekmo na 2,5 km«

s pričetkom ob 16 uri, v primeru slabega vremena tekmovanje odpade.

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

 

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Imenovanje verifikacijske komisije
 3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v letu 2008
 4. Poročilo zaključnega računa za leto 2008
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo disciplinske komisije
 7. Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba dveh podpredsednikov, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije
 8. Program dela  kluba v letu 2009
 9. Razno

 

 

 

 

 

Idrija, 10.3.2009                                                                   Predsednik kluba

                                                                 Bogdan Rupnik

 

Zapisnik

 

Rednega občnega zbora TSK Idrija, ki je bil Idrija, 21.3.2009

v  objektu TSK Idrija na Vojskem.

 

 

 

Ad.1

 

Za nemoten potek dela občnega zbora predlaga podpredsednik kluba TSK Idrija Gantar Jure delovno predsedstvo (DP) v sestavi:

 

Predsednik     Jure Gantar

Član                Zdenko Ogrič

Član                Damijan Mohorič

 

Zapisnikar      Miran Levpušček

Overovatelj    Rado Gnezda

Overovatelj    Darko Tratnik

 

Sklep: Predlagani predlog je bil soglasno sprejet.

 

 

Ad2.

 

Predsednik DP predlaga imenovanje verifikacijske komisije v sestavi:

 

Predsednik     Štefan Rejc

Član                Roman Mohorič

Član                Boštjan Brelih

 

Sklep: Predlog je soglasno sprejet.

 

Ob 18 uri je bilo prisotnih premalo članov, zato je predlagal predsednik DP  zamik 30 minut na podlagi 25.člena statuta. Po preteku 30 minut je bilo prisotnih 33 članov kluba, kar je zadostovalo za pričetek dela občnega zbora.

 

Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda kot je zapisano na vabilu.

 

Sklep: Predlog je soglasno sprejet.

 

 

Ad.3

 

Poročilo predsednika TSK Idrija o delu kluba v letu 2008

 

V letu 2008 je delo v klubu potekalo po zastavljenih smernicah, sprejetih na občnem zboru in IO kluba.Težišče dela v klubu je bilo usmerjeno predvsem na področja:

 

 

 • Organizacije prireditev in tečajev teka na smučeh
 • Prostovoljnem delu urejanja tekaških prog in vzdrževanja objekta
 • Nakupu novega teptalca snega
 • Prijavi na razpis Fundacije za šport
 • Pridobivanju sredstev s strani sponzorjev
 • Razvoju tekaško smučarskega centra Vojsko
 • Pridobivanju novih članov kluba
 • Sodelovali smo pri izdelavi prostorskega plana za območje Mejce za potrebe tekaških prog
 • Dodatnega označevanja tekaških prog
 • Sodelovanje z mediji

 

Od prireditev smo organizirali osmi tradicionalni vzpon v teku in gorskem kolesarjenju na Hleviško planino. Zaradi neugodnih snežnih razmer je odpadla prireditev Vojsko 2008.

Organizirali smo tečaje teka na smučeh za začetnike in športni dan za osnovnošolce iz Idrije.

 

V letu 2008 smo kupili nov teptalec snega.Vrednost investicije je bila 140.000 €. Kljub prijavi na razpis Fundacije za šport nismo bili deležni sofinanciranja tega nakupa.   K nakupu je finančni delež prispevalo Ministrstvo za šport in Občina Idrija in številni sponzorji. Najet je bil tudi kratkoročni kredit pri NKBM.

 

Prijavili smo se tudi na razpis Fundacije za šport za projekt izgradnje priključka dela proge na 7.5 km krogu.

 

Omeniti velja tudi izredno povečanje vpisa novih članov v klub.To lahko pripišemo dobremu delu kluba pri urejanju tekaškega centra, ki je lahko za vzgled marsikateremu smučarskemu centru, ki deluje kot podjetje. Danes šteje število članov kluba 120.

 

Na proge smo postavili dodatne označitve, ki pripomorejo k večji varnosti in boljšemu počutju obiskovalcev.

 

O tekaško smučarskem centru Vojsko je bilo posneto nekaj TV oddaj s ciljem promocije in obveščanja javnosti o delovanju kluba.

 

V letu 2009 pa želimo v klubu delovati na sledečih področjih

 

 • Zbrati sredstva za poplačilo kredita od nakupa teptalca snega
 • Urediti celostno podobo TSC Vojsko s pomočjo občine in razpisov namenjenih razvoju turizma v občini Idrija
 • Pridobivanju novih članov kluba
 • Delu z mladimi
 • Organizaciji tradicionalnih prireditev in tečajev teka na smučeh
 • Preurediti spletno stran kluba oz.postaviti novo
 • Vzdrževanju objekta in tekaških prog
 • Sodelovali bomo pri nastajanju GEOPARKA
 • TSK Idrija mora imeti svoje mesto v nastajajočem strateškem dokumentu razvoja turizma v občini Idrija

Sklep: Poročilo predsednika kluba se sprejme soglasno.

 

Ad.4

 

Predsednik kluba Bogdan Rupnik poda poročilo finančno materialnega poslovanja za leto 2008.

Zaključni račun je sestavni del zapisnika.

 

Sklep: Zaključni račun se potrdi soglasno.

 

Ad.5

 

Zaradi upravičene odsotnosti predsednika nadzornega odbora Jaka Ogrič poda poročilo o pregledu finančno materialnega poslovanja kluba v letu 2008 članica Francka Kacin. Poročilo je sestavni del zapisnika.

 

Poročilo nadzornega odbora

 

Nadzorni odbor je dne, 21.3.2009 pregledal finančno in materialno poslovanje kluba. Pri pregledu nismo ugotovili nobenih nepravilnosti. Poslovanje kluba je potekalo v skladu z veljavnimi predpisi in zato predlagamo občnemu zboru, da potrdi zaključni račun kluba za leto 2008.

 

Delo IO je potekalo v skladu s statutom kluba.

 

Predsednik:               Ogrič Jaka

Član:                          Murovec Karel

Član:                          Kacin Francka

 

Sklep: Na podano poročilo ni pripomb.

 

Ad.6

 

Član disciplinske komisije Stojan Kacin poda poročilo  kluba v letu 2008. Poročilo je sestavni del zapisnika.

 

Poročilo disciplinske komisije

 

Disciplinska komisija v letu 2008 ni zasedala.

V obravnavi ni bilo nobenega disciplinskega postopka. Izrečenega ni bilo nobenega disciplinskega ukrepa.

 

Delo IO je potekalo v skladu s statutom kluba.

 

 

Predsednik:               Gantar Jure

Član:                          Mohorič Roman

Član:                          Kacin Stojan

 

Sklep: Na podano poročilo ni pripomb.

 

Ad.7

 

Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba dveh podpredsednikov, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije. Predsednik delovnega predsedstva predlaga občnemu zboru, kandidate za navedene organe kluba.

Predlaga se:

 

IZVRŠNI ODBOR

TSK IDRIJA

 

 

 

 

Funkcija

Priimek in Ime

 

 

Predsednik

RUPNIK BOGDAN       

Podpredsednik

GANTAR JURE              

Podpredsednik

OGRIČ ZDENKO           

Tajnik

LEVPUŠČEK MIRAN        

Blagajnik

REJC ZDENKA

Člani

MOHORIČ ROMAN       

 

MOHORIČ DAMIJAN      

 

SVETLIČIČ LEON          

 

BOGATAJ DRAGO      

 

GNEZDA RADO             

 

TRATNIK DARKO          

 

BOŽIČ DANILO

 

KACIN STOJAN

 

REJC ŠTEFAN

 

GROŠELJ IGOR

DISCIPLINSKA KOMISIJA

TSK IDRIJA

 

 

 

 

Funkcija

Priimek in Ime

 

 

Predsednik

GANTAR JURE              

Član

MOHORIČ ROMAN       

Član

KACIN STOJAN

 

 

 

 

NADZORNA KOMISIJA

TSK IDRIJA

 

 

 

 

Funkcija

Priimek in Ime

 

 

Predsednik

OGRIČ JAKA

Član

MUROVEC KAREL

Član

KACIN FRANCKA

 

Sklep: Prisotni so soglasno potrdili predlagane kandidate za navedene organe kluba.

 

Ad.8

 

Program dela je predstavljen v točki Ad.3

 

Ad.9

Pod točko razno:

1). Boštjan Brelih je postavil vprašanje o načinu pridobivanja sredstev za odplačilo kredita za nakup  teptalnega stroja.

Predlagal je, da se višina članarine dvigne in naj se poveča aktivnost za pridobivanje novih članov.

2). Kacin Stojan je soglašal z predlogom o povišanju članarin.

3). Ogrič Zdenko je povedal, da je potrebno pregledati seznam ne plačnikov članarin in uporabnikov prog s strani klubov, ki trenirajo na TSC Vojsko.

4). Grošelj Igor je predlagal podpis pogodb s klubi o uporabnini tekaških prog.

5). Poljanec Ivan je predlagal skupen dogovor z ostalimi tekaškimi centri v Sloveniji o plačilu uporabnin.

6). Gantar Jure je predstavil rešitev Kranjske Gore glede ureditev prog s plačilom turističnih taks. Predlaga, da rešitev poišče IO TSK Idrija  in poda predlog v naslednjih tednih.

7). Breda Gantar je postavila vprašanje podmladka, zakaj ni tečajev za mlade tekače?

8). Brelih Boštjan je povedal, da je s strani staršev velika podpora , zato je potrebno predstaviti staršem  način dela, da se poveča interes.  Predlaga sodelovanje s ostalimi klubi, kjer imajo močnejši podmladek ( npr.Val Karton Logatec)

 

 

Občni zbor je zaključen ob 19.45 uri.

 

 

 

 

 

Zapisnikar:     Miran Levpušček

 

Overovatelj:   Rado Gnezda

Overovatelj:   Igor Grošelj

 

 

 

 

 

 

OBČNI ZBOR IN ZAKLJUČNA KLUBSKA TEKMA

Tekaško smučarski klub Idrija vabi vse člane kluba na redni OBČNI ZBOR,
ki bo potekal v soboto, 21. marca 2009, ob 18. uri
v objektu Tekaško-smučarskega centra na Vojskem.

Ob 16. uri bomo izvedli ZAKLJUČNO KLUBSKO TEKMO NA 2,5 KM
(v primeru slabega vremena tekmovanje odpade).

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor kluba sklicuje redni letni občni zbor kluba.

Predlog dnevnega reda:

1.    Imenovanje delovnega predsedstva
2.    Imenovanje verifikacijske komisije
3.    Poročilo predsednika kluba o delu kluba v letu 2008
4.    Poročilo zaključnega računa za leto 2008
5.    Poročilo nadzornega odbora
6.    Poročilo disciplinske komisije
7.    Redne volitve novih organov kluba, predsednika kluba, dveh podpredsednikov, tajnika, blagajnika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije
8.    Program dela  kluba v letu 2009
9.    Razno

Idrija, 10.3.2009

Predsednik kluba
Bogdan Rupnik

 

REZULTATI: MEMORIJALNI TEK ANDREJA ERJAVCA IN POKAL COCTA 2008/2009

22/02/2009 - 10:00
22/02/2009 - 16:00

Neuradni rezultati

MOŠKI DO 30 LET LETNIK 1979 IN MLAJŠI 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 21 TRŠAN Rok 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:51:16,09
2 35 PROSEN Luka 1991 TSK OGP GRAD BLED 0:52:17,68
3 17 RUPNIK Martin 1990 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:06,22
4 43 LEVSTEK Gregor 1992 TSK JUB DOL 0:53:14,72
5 36 POKLUKAR Primož 1990 TSK OGP GRAD BLED 0:53:47,20
6 20 GORJANC Matjaž 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:58,43
7 6 ŠČUK Amel 1990 TSK MERKUR KRANJ 0:54:11,68
8 40 KRALJ Klemen 1991 TSK JUB DOL 0:56:25,74
9 42 TRAMPUŠ Anže 1991 TSK JUB DOL 0:56:43,93
10 55 ČEBAŠEK Jure 1984 TSK OGP GRAD BLED 0:58:42,20
11 18 OBLAK Juš 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:58:44,55
12 41 LINDIČ Jure 1991 TSK JUB DOL 1:01:56,31
13 134 DEJAN KOLAR 1:02:31,72
14 5 BENEDIČIČ Žiga 1980 TSK MERKUR KRANJ 1:02:55,26
15 112 ANDREJ TROŠT 1:03:28,01
16 146 ALEN ŠTUCIN TSK IDRIJA 1 04 01 46
Memorialni tek Andreja Erjavca
Vojsko 22.02.09
1:04:01,46
17 73 TOMAŽ PRITRŽNIK 1981 ŠD PODGORJE 1:06:47,48
18 1 KRANJC Žan 1992 TSD NOVOLIT OLIMPIJA 1:07:52,85
19 57 MIRAN ABRAM 1979 TRIATLON KLUB KRŠKO 1:11:23,88
20 106 DARKO ZAKŠEK TRIATLON KLUB KRŠKO 1:13:01,43
21 105 JAROSLAV KOVAČIČ TRIATLON KLUB KRŠKO 1:18:31,37
22 152 TADEJ SILJANOSKI TK PLETENKA 1:21:47,03
23 100 DENIS KEMPERL 1:24:52,98
24 91 NEJC GOLMAJER 1:30:38,83
MOŠKI DO 40 LET LETNIK 1979-1969 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 162 MARKUS KROPFITSCH 1974 SPORTUNION KLAGENFURT 0:52:51,71
2 3 ŠPELIČ Andrej 1976 TSK MERKUR KRANJ 0:55:48,48
3 148 MARKO HALOŽAN KK ROGLA 0:59:05,33
4 120 MARKO PINTAR SD SORICA 1:00:56,35
5 65 SIMON ALIČ ŠČMT 1:01:12,72
6 22 GODINA Uroš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:02:20,74
7 94 PETER MEDVED 1:02:52,74
8 77 TOMAŽ OŠLAK 1977 1:04:05,82
9 74 LOVRO DREV 1:04:28,13
10 119 ROBBIE SMODIŠ AADS 1:04:53,74
11 71 IVAN DRAKSLER 1:05:19,61
12 61 MATJAŽ PAVOVEC 1969 SK IHAN 1:06:08,25
13 75 DEJAN PETROVIČ 1971 1:09:24,17
14 23 BERCE Aleš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:10:07,32
15 64 FRANC MILAVEC BLOKE 1:11:11,89
16 87 PETER ŠPEHAR 1:12:23,41
17 113 ROBI VERBIČ 1:14:45,72
18 118 BOŠTJAN BUTOLEN 1:17:59,36
19 166 MIHA DEMŠAR 1:24:44,45
20 144 PAVLE DORNIK ŠD LEDINA 1:28:54,18
21 103 JANEZ KLEMENC SK IHAN 1:31:29,94
22 102 BLAŽ GERČAR SK IHAN 1:31:30,69
MOŠKI DO 50 LET LETNIK 1968-1959 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 53 ZUPAN Tine 1960 ŠD GORJE 0:54:09,30
2 54 MARKO RUPNIK TSK IDRIJA 0:54:12,42
3 4 ŽNIDARIČ Franci 1967 TSK MERKUR KRANJ 0:55:49,00
4 168 MOČNIK Metod 1968 CALCIT KAMNIK 0:56:12,49
5 127 BOŠTJAN BRELIH TSK IDRIJA 0:56:47,59
6 59 MAX ZDOUC 1962 DSG SELE-ZELL 0:57:33,97
7 46 AVSEC Franc 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 0:59:48,57
8 132 VALTER BONČA 0:59:55,94
9 121 SANDI SRDAR 1:00:55,89
10 101 RAFAEL MARN TSK IDRIJA 1:01:43,14
11 97 TONE KOZELJ 1:01:57,37
12 84 MILAN GORNIK TKD SAVICA 1:02:29,33
13 143 BORIS ČREŠNAR ŠTOK 1:03:32,28
14 66 PAVEL RUPNIK TSK VALKARTON 1:06:10,01
15 89 STANKO TURK 1:07:16,18
16 93 TONE BRUS 1:07:17,92
17 81 ALOJZIJ MOHAR SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:08:01,91
18 99 BOJAN KEMPERL K.D. CALCIT MAL D.O.O. 1:12:20,27
19 95 VASJA BRIC 1:13:08,57
20 156 HANNES PLOEB NAUTILUS KLAGENFURT 1:15:36,89
21 147 PETER KOŽELJ K.D. CALCIT MAL D.O.O. 1:17:16,57
22 154 DARKO KLEMENČIČ TK PLETENKA 1:21:45,65
23 115 MITJA KREGAR 1:25:17,42
MOŠKI DO 60 LET LETNIK 1958-1949 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 60 TONI WUTTE 1958 DSG SELE-ZELL 0:57:01,40
2 78 BENO RUPNIK 1957 TSK IDRIJA 0:59:34,52
3 67 BOJAN TROJAR LOGATEC 1:02:54,17
4 165 BOJAN DEČMAN 1:04:18,07
5 68 GORAN KOMAC 1:05:54,13
6 140 DANE KOVAČEVIČ 1:08:04,95
7 85 JURE GORNIK RAKEK 1:08:25,61
8 138 DRAGO CRNIĆ 1:08:55,85
9 114 TONE SUŠEC 1:09:01,29
10 163 RADO PONIKVAR BLOKE 1:11:39,82
11 149 JOŽEF JEŽ NANOS 1:15:41,08
12 145 RADO MAROT SRCE 1:18:04,18
13 139 JANEZ KOSMAČ ŽIRI 1:21:34,80
14 110 ANDREJ PIRC 1955 ŠD TURBO M 1:27:06,84
15 170 JANKO POLJŠAK 1:27:19,86
MOŠKI NAD 60 LET LETNIK 1948 IN STAREJŠI 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 72 LOJZE OBLAK 56-47 BAMBI 1:00:34,51
2 69 REMIGIO PINZANI SC. CA. M. LUSSARI 1:03:56,18
3 136 KONRAD MERLAK 1948 1:04:28,64
4 111 EDVARD SIVEC TK KOBARID 1:13:15,70
5 167 PETER DEMŠAR 1:15:16,74
6 158 FRANC HRIBERNIK GORENJSKI GLAS 1:17:05,81
7 79 BINE LENARŠIČ SK BRDO 1:19:09,13
8 141 GVIDO SVET 1:20:41,86
9 150 ROMAN GRACEJ TK PLETENKA 1:24:16,59
10 164 DR.BRANKO ROJC BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 1:25:00,60
11 83 DANI FELC ŠPORTNA SEKCIJA ELEKTROP 1:28:02,65
12 155 KRANJC HROVAT NOVICE 1:33:29,83
13 92 SREČKO KAVČIČ 1:38:55,00
ŽENSKESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 8 ŠOLAR Manca 1990 TSK MERKUR KRANJ 1:06:07,06
1 98 SAŠA KOZELJ 1:06:56,61
2 90 ANDREJA STRNAD 1:44:17,00
3
ŽENSKESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 47 MIHEVC Jerneja 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:08:56,41
1 142 BARBARA ŠTEBLAJ CASA LATINA TRŽIČ 1:14:50,98
2 76 NEŽA MERLAK 1:19:49,86
3 15 DAMJANA PALČIČ BERC 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:26:05,27
4 153 ALEKSANDRA GOLE TK PLETENKA 1:32:48,04
5 161 WALTRAUD MISCHKOU 1976 BIKE TEAM KÖTTMANNSDORF 1:41:43,00
6
ŽENSKESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 58 ZALA ZDOUC 1966 DSG SELE-ZELL 1:04:37,26
1 88 RENATA BREGAR GORENJSKI GLAS 1:19:14,06
2
TRIM MOSt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 109 LUCIJAN KOSMAČ ŠD ELEKTROPRIMORSKA 0:22:00,00
1 124 ALEŠ GROŠELJ 1974 TSK IDRIJA 0:23:28,14
2 169 VALTER RUPNIK 0:23:45,58
3 126 MIHA POLJANEC 1995 TSK IDRIJA 0:23:46,18
4 125 ŽIGA GROŠELJ TSK IDRIJA 0:25:20,17
5 129 JANKO KRANJC 0:26:29,81
6 130 MATJAŽ BAJT TSK IDRIJA 0:29:05,39
7 108 DAMIJAN STREL ŠD ELEKTROPRIMORSKA 0:30:04,62
8 157 JANEZ HROVAT 0:32:28,27
9 133 ENCO CRIVEZLARI ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 0:37:23,19
10
TRIM ŽESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 96 DARJA RUPNIK 0:34:04,95
1
TRIM DESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 86 KLEMEN RAZINGER TSK OGP GRAD BLED 0:08:02,14
1 137 ŽIGA IGLIČAR TSK VALKARTON 0:08:58,08
2 123 MATIC GROŠELJ TSK IDRIJA 0:10:25,93
3 116 ERAZEM OCVIRC 0:12:38,04
4 117 OSKAR KREGAR 0:12:38,56
5
TRIM DESt. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
Mesto 63 LARA MILAVEC TSD NOVOLIT - OLIMPIJA 0:09:11,92
1 80 ULA EINFALT ŠDC ŠRC MEDVODE 0:09:34,01
2 122 HANA TRATNIK SK IDRIJA 0:18:16,00
3
Pokal Cockta
Neuradni rezultati
ČLANI 1988 IN STAREJŠI 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 53 ZUPAN Tine 1960 ŠD GORJE 0:54:09,30
2 54 MARKO RUPNIK TSK IDRIJA 0:54:12,42
3 3 ŠPELIČ Andrej 1976 TSK MERKUR KRANJ 0:55:48,48
4 4 ŽNIDARIČ Franci 1967 TSK MERKUR KRANJ 0:55:49,00
5 168 MOČNIK Metod 1968 CALCIT KAMNIK 0:56:12,49
6 55 ČEBAŠEK Jure 1984 TSK OGP GRAD BLED 0:58:42,20
7 46 AVSEC Franc 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 0:59:48,57
8 22 GODINA Uroš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:02:20,74
9 5 BENEDIČIČ Žiga 1980 TSK MERKUR KRANJ 1:02:55,26
10 23 BERCE Aleš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:10:07,32
ČLANICE 1988 IN STAREJŠE 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 47 MIHEVC Jerneja 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:08:56,41
2 15 DAMJANA PALČIČ BERC 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:26:05,27
JUNIORJI 1989-1990 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 17 RUPNIK Martin 1990 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:06,22
2 36 POKLUKAR Primož 1990 TSK OGP GRAD BLED 0:53:47,20
3 6 ŠČUK Amel 1990 TSK MERKUR KRANJ 0:54:11,68
Vojsko 22.02.09
JUNIORKE 1989-1990 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 8 ŠOLAR Manca 1990 TSK MERKUR KRANJ 1:06:07,06
STAREJŠI MLADINCI 1991-1992 20KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 21 TRŠAN Rok 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:51:16,09
2 35 PROSEN Luka 1991 TSK OGP GRAD BLED 0:52:17,68
3 43 LEVSTEK Gregor 1992 TSK JUB DOL 0:53:14,72
4 20 GORJANC Matjaž 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:58,43
5 40 KRALJ Klemen 1991 TSK JUB DOL 0:56:25,74
6 42 TRAMPUŠ Anže 1991 TSK JUB DOL 0:56:43,93
7 18 OBLAK Juš 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:58:44,55
8 41 LINDIČ Jure 1991 TSK JUB DOL 1:01:56,31
9 1 KRANJC Žan 1992 TSD NOVOLIT OLIMPIJA 1:07:52,85
STAREJŠE MLADINKE 1991-1992 10KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 10 KLEMENČIČ Eva 1992 TSK MERKUR KRANJ 0:29:08,79
2 48 KOKOŠINEK Valentina 1992 SK ČRNA 0:32:16,42
3 45 KOPAVNIK Nuša 1991 ND RATEČE-PLANICA 0:37:42,80
MLAJŠI MLADINCI 1993-1994 10KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 29 UČAKAR Jaša 1994 TSK OGP GRAD BLED 0:27:28,78
2 32 KRNIČAR Grega 1993 TSK OGP GRAD BLED 0:27:30,20
3 28 KLINAR Mark 1993 TSK OGP GRAD BLED 0:27:37,41
4 31 STRGAR Peter 1994 TSK OGP GRAD BLED 0:28:56,18
5 24 KOŠIR Matej 1994 TSK VALKARTON LOGATEC 0:29:02,49
6 30 SVENŠEK Rob 1994 TSK OGP GRAD BLED 0:29:06,51
7 50 PETEK Jure 1994 ŠD ŠRC PRESKA MEDVODE 0:32:20,53
8 7 STANEK Nejc 1994 TSK MERKUR KRANJ 0:32:33,71
MLAJŠE MLADINKE 1993-1994 10KM
Mesto St. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas
1 34 RAZINGER Nika 1993 TSK OGP GRAD BLED 0:28:59,65
2 51 LAMPIČ ANAMARIJA 1995 ŠD ŠRC PRESKA MEDVODE 0:29:09,79
3 49 EINFALT Lea 1994 ŠD ŠRC PRESKA MEDVODE 0:29:22,84
4 14 MOLK Špela 1994 TSK VALKARTON LOGATEC 0:30:30,15
5 44 MAJDIČ Ana 1993 TSK JUB DOL 0:30:53,71
6 33 ZUPAN Tjaša 1993 TSK OGP GRAD BLED 0:31:33,89
7 52 ŽAVBI KUNAVER ANJA 1995 ŠD ŠRC PRESKA MEDVODE 0:35:23,54
8 2 KRANJC Tina 1993 TSD NOVOLIT OLIMPIJA 0:35:24,98
Memorialni tek Andreja Erjavca
Vojsko 22.02.09
Generalna uvrstitev :MOŠKI+ŽENSKI 20 km
Mesto Št. štev. Ime in priimek Letnik Klub Čas Kat.
1 21 TRŠAN Rok 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:51:16 A
2 35 PROSEN Luka 1991 TSK OGP GRAD BLED 0:52:18 A
3 162 MARKUS KROPFITSCH 1974 SPORTUNION KLAGENFURT 0:52:52 B
4 17 RUPNIK Martin 1990 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:06 A
5 43 LEVSTEK Gregor 1992 TSK JUB DOL 0:53:15 A
6 36 POKLUKAR Primož 1990 TSK OGP GRAD BLED 0:53:47 A
7 20 GORJANC Matjaž 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:53:58 A
8 53 ZUPAN Tine 1960 ŠD GORJE 0:54:09 C
9 6 ŠČUK Amel 1990 TSK MERKUR KRANJ 0:54:12 A
10 54 MARKO RUPNIK TSK IDRIJA 0:54:12 C
11 3 ŠPELIČ Andrej 1976 TSK MERKUR KRANJ 0:55:48 B
12 4 ŽNIDARIČ Franci 1967 TSK MERKUR KRANJ 0:55:49 C
13 168 MOČNIK Metod 1968 CALCIT KAMNIK 0:56:12 C
14 40 KRALJ Klemen 1991 TSK JUB DOL 0:56:26 A
GENERALNO
15 42 TRAMPUŠ Anže 1991 TSK JUB DOL 0:56:44 A
16 127 BOŠTJAN BRELIH TSK IDRIJA 0:56:48 C
17 60 TONI WUTTE 1958 DSG SELE-ZELL 0:57:01 D
18 59 MAX ZDOUC 1962 DSG SELE-ZELL 0:57:34 C
19 55 ČEBAŠEK Jure 1984 TSK OGP GRAD BLED 0:58:42 A
20 18 OBLAK Juš 1992 TSK VALKARTON LOGATEC 0:58:45 A
21 148 MARKO HALOŽAN KK ROGLA 0:59:05 B
22 78 BENO RUPNIK 1957 TSK IDRIJA 0:59:35 D
23 46 AVSEC Franc 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 0:59:49 C
24 132 VALTER BONČA 0:59:56 C
25 72 LOJZE OBLAK BAMBI 1:00:35 E
26 121 SANDI SRDAR 1:00:56 C
27 120 MARKO PINTAR SD SORICA 1:00:56 B
28 65 SIMON ALIČ ŠČMT 1:01:13 B
29 101 RAFAEL MARN TSK IDRIJA 1:01:43 C
30 41 LINDIČ Jure 1991 TSK JUB DOL 1:01:56 A
31 97 TONE KOZELJ 1:01:57 C
32 22 GODINA Uroš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:02:21 B
33 84 MILAN GORNIK TKD SAVICA 1:02:29 C
34 134 DEJAN KOLAR 1:02:32 A
35 94 PETER MEDVED 1:02:53 B
36 67 BOJAN TROJAR LOGATEC 1:02:54 D
37 5 BENEDIČIČ Žiga 1980 TSK MERKUR KRANJ 1:02:55 A
38 112 ANDREJ TROŠT 1:03:28 A
39 143 BORIS ČREŠNAR ŠTOK 1:03:32 C
40 69 REMIGIO PINZANI SC. CA. M. LUSSARI 1:03:56 E
41 146 ALEN ŠTUCIN TSK IDRIJA 1:04:01 A
42 77 TOMAŽ OŠLAK 1977 1:04:06 B
43 165 BOJAN DEČMAN 1:04:18 D
44 74 LOVRO DREV 1:04:28 B
45 136 KONRAD MERLAK 1948 1:04:29 E
46 58 ZALA ZDOUC 1966 DSG SELE-ZELL 1:04:37 H
47 119 ROBBIE SMODIŠ AADS 1:04:54 B
48 71 IVAN DRAKSLER 1:05:20 B
49 68 GORAN KOMAC 1:05:54 D
50 8 ŠOLAR Manca 1990 TSK MERKUR KRANJ 1:06:07 F
51 61 MATJAŽ PAVOVEC 1969 SK IHAN 1:06:08 B
52 66 PAVEL RUPNIK TSK VALKARTON 1:06:10 C
53 73 TOMAŽ PRITRŽNIK 1981 ŠD PODGORJE 1:06:47 A
54 98 SAŠA KOZELJ 1:06:57 F
55 89 STANKO TURK 1:07:16 C
56 93 TONE BRUS 1:07:18 C
57 1 KRANJC Žan 1992 TSD NOVOLIT OLIMPIJA 1:07:53 A
58 81 ALOJZIJ MOHAR SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:08:02 C
59 140 DANE KOVAČEVIČ 1:08:05 D
60 85 JURE GORNIK RAKEK 1:08:26 D
61 138 DRAGO CRNIĆ 1:08:56 D
62 47 MIHEVC Jerneja 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:08:56 G
63 114 TONE SUŠEC 1:09:01 D
64 75 DEJAN PETROVIČ 1971 1:09:24 B
65 23 BERCE Aleš 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:10:07 B
66 64 FRANC MILAVEC BLOKE 1:11:12 B
67 57 MIRAN ABRAM 1979 TRIATLON KLUB KRŠKO 1:11:24 A
68 163 RADO PONIKVAR BLOKE 1:11:40 D
69 99 BOJAN KEMPERL K.D. CALCIT MAL D.O.O. 1:12:20 C
70 87 PETER ŠPEHAR 1:12:23 B
71 106 DARKO ZAKŠEK TRIATLON KLUB KRŠKO 1:13:01 A
72 95 VASJA BRIC 1:13:09 C
73 111 EDVARD SIVEC TK KOBARID 1:13:16 E
74 113 ROBI VERBIČ 1:14:46 B
75 142 BARBARA ŠTEBLAJ CASA LATINA TRŽIČ 1:14:51 G
76 167 PETER DEMŠAR 1:15:17 E
77 156 HANNES PLOEB NAUTILUS KLAGENFURT 1:15:37 C
78 149 JOŽEF JEŽ NANOS 1:15:41 D
79 158 FRANC HRIBERNIK GORENJSKI GLAS 1:17:06 E
80 147 PETER KOŽELJ K.D. CALCIT MAL D.O.O. 1:17:17 C
81 118 BOŠTJAN BUTOLEN 1:17:59 B
82 145 RADO MAROT SRCE 1:18:04 D
83 105 JAROSLAV KOVAČIČ TRIATLON KLUB KRŠKO 1:18:31 A
84 79 BINE LENARŠIČ SK BRDO 1:19:09 E
85 88 RENATA BREGAR GORENJSKI GLAS 1:19:14 H
86 76 NEŽA MERLAK 1:19:50 G
87 141 GVIDO SVET 1:20:42 E
88 139 JANEZ KOSMAČ ŽIRI 1:21:35 D
89 154 DARKO KLEMENČIČ TK PLETENKA 1:21:46 C
90 152 TADEJ SILJANOSKI TK PLETENKA 1:21:47 A
91 150 ROMAN GRACEJ TK PLETENKA 1:24:17 E
92 166 MIHA DEMŠAR 1:24:44 B
93 100 DENIS KEMPERL 1:24:53 A
94 164 DR.BRANKO ROJC BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 1:25:01 E
95 115 MITJA KREGAR 1:25:17 C
96 15 DAMJANA PALČIČ BERC 1978 TSK VALKARTON LOGATEC 1:26:05 G
97 110 ANDREJ PIRC 1955 ŠD TURBO M 1:27:07 D
98 170 JANKO POLJŠAK 1:27:20 D
99 83 DANI FELC ŠPORTNA SEKCIJA ELEKTROP 1:28:03 E
100 144 PAVLE DORNIK ŠD LEDINA 1:28:54 B
101 91 NEJC GOLMAJER 1:30:39 A
102 103 JANEZ KLEMENC SK IHAN 1:31:30 B
103 102 BLAŽ GERČAR SK IHAN 1:31:31 B
104 153 ALEKSANDRA GOLE TK PLETENKA 1:32:48 G
105 155 KRANJC HROVAT NOVICE 1:33:30 E
106 92 SREČKO KAVČIČ 1:38:55 E
107 161 WALTRAUD MISCHKOU 1976 BIKE TEAM KÖTTMANNSDORF 1:41:43 G
108 90 ANDREJA STRNAD 1:44:17 F
Kategorije SLOSKI
Oznaka Naziv Letnik KM
A MOŠKI DLETNIK 1979 IN MLAJŠI 20
B MOŠKI DLETNIK 1979-1969 20
C MOŠKI DLETNIK 1968-1959 20
D MOŠKI DLETNIK 1958-1949 20
E MOŠKI NLETNIK 1948 IN STAREJŠI 20
F ŽENSKELETNIK 1979 IN MLAJŠE 20
G ŽENSKELETNIK 1978-1969 20
H ŽENSKELETNIK 1968-1959 20
I ŽENSKELETNIK 1958 IN STAREJŠE 20
Kategorije COCKTA
Oznaka Naziv Letnik KM
N ČLANI 1988 IN STAREJŠI 20
O ČLANIC 1988 IN STAREJŠE 20
P JUNIOR 1989-1990 20
R JUNIOR 1989-1990 20
S STAREJ 1991-1992 20

Kaj: 
TEK NA SMUČEH VOJSKO 2009 – MEMORIJALNI TEK ANDREJA ERJAVCA IN POKAL COCTA 2008/2009
Kje: 
Tekaško-smučarski center Vojsko
Kdaj: 
12. februar 2009
PrilogaVelikost
Rezultati108.38 KB