Statut kluba

Na podlagi 20. Člena Zakona o društvih (Ur. L. RS 60/95,49/98 in 89/99) je občni zbor dne 08.04.2004 sprejel sklep o spremembi statuta TSK Idrija

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Tekaško smučarski klub Idrija ( v nadaljevanju TSK Idrija ) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi organiziranja otrok, mladine in odraslih v smučarskem teku.

 1. člen

 

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub zastopa in predstavlja predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba ali član izvršnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.

 1. člen

 

Ime kluba: TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB IDRIJA

Skrajšano ime kluba: TSK Idrija

Sedež kluba: Idrija ul. Zmage 30

Klub ima štampiljko, ki je v obliki grba (4 cm). Na zunanjem robu je napis TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB, na zgornjem zunanjem robu je napis IDRIJA, v sredini pa lik smučarskega tekača. Klubska barva je rdeča.

 

 1. člen

 

Klub je član športne zveze Idrija in Smučarske zveze Slovenije. Delovanje kluba je širše območje občine Idrija in sodeluje z drugimi klubi v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa.

 1. člen

 

Delo kluba je javno. Za javnost dela je odgovoren zakoniti zastopnik kluba. Klub o svojem delu obvešča svoje člane preko oglasne deske, vpogledom v zapisnike, širšo javnost pa preko sredstev javnega obveščanja, vabili na svoje seje, organiziranjem okroglih miz ,tiskovne konference itd. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z ustreznimi organizacijami, ustanovami in institucijami. Za zagotovitev točnih informaciji je odgovoren predsednik kluba.

 

 

 

 

NAMEN IN NALOGE KLUBA

 

 1. člen

 

Namen kluba je združevanje ljubiteljev smučarskega teka, še posebej mladine, razvijanje te športne aktivnosti, gojenje rekreativnega in tekmovalnega teka, popularizacijo smučarskega teka vzporedno z vzgojo dobrih mladih tekmovalcev pa tudi skrb za njihov celosten razvoj v odgovorne odrasle osebe.

Za uresničitev svojih ciljev klub izvaja naslednje aktivnosti: .

-organizira seminarje o tehnikah teka, o pripravi opreme za tek

-organizira tečaje učenja smučarskega teka za najmlajše člane

-organizira treninge smučarskega teka za člane kluba

-organizira rekreacijski tek za člane in nečlane kluba

-omogoča tekmovalcem nastope na tekmovanjih doma in v tujini

-organizira tekmovanja za vse discipline smučarskega teka

-organizira in izvaja izobraževanje članov na športnem področju

-sodeluje s tekaškimi klubi v državi in Smučarsko zvezo Slovenije pri strokovnem delu in tekmovanjih

 

 1. člen

 

V času tekmovanj, ki jih klub prireja lahko organizira prodajo pijače in hrane za udeležence tekmovanj. Sredstva, ki so tako pridobljena se uporabijo za osnovni namen kluba. Prodaja poteka pod pogoji, ki jih za upravljanje te dejavnosti določa "Zakon o gostinstvu" in drugimi predpisi.

Da bi dosegel namen in izvajal redno dejavnost bo klub poleg navedenega neposredno opravljal še naslednje pridobitne dejavnosti:

- izvajal javne prireditve s pridobitnim namenom

- izvajal smučarske tečaje

 

ČLANSTVO

 

 1. člen

 

Član kluba je lahko vsak državljan republike Slovenije. Članstvo v klubu pridobi z vpisom in plačilom članarine. Člani so lahko tudi mladoletniki do dopolnjenega 15. leta starosti, ob včlanitvi mladoletnika do dopolnjenega 7. leta starosti v društvo podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Mladoletnik ki je starejši od 7 let in mlajši od 15 let ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo sam, pred vstopom v društvo pa mora predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika. Mladoletni član ima enake pravice in dolžnosti kot ostali člani kluba, razen pri volitvah v organe kluba.

 

 1. člen

 

Aktivni so tisti člani kluba, ki aktivno sodelujejo v tekaškem smučarskem športu in športni delavci, ki delajo v klubu in njegovih organih kot amaterji ali so v klubu v delovnem razmerju.

 

 1. člen

 

Podporni so tisti člani, ki redno plačujejo članarino in drugače moralno in materialno podpirajo dejavnost kluba.

 

 1. člen

 

Častni člani so tisti člani ki jim zaradi dolgotrajnega uspešnega športnega udejstvovanja v klubu ta naslov podeli občni zbor kluba.

 

 1. člen

 

Član kluba je lahko tudi tuji državljan pod pogoji iz osmega člena tega statuta , če ima dovoljenje za bivanje v Sloveniji. O sprejemu tujca odloči izvršni odbor kluba.

 

 1. člen

 

Pravice aktivnega člana kluba so:

-da sodeluje pri vodenju kluba

-da voli in je voljen v organ kluba

-da neposredno sodeluje pri odločanju o vseh pomembnih vprašanjih glede razvoja kluba

-da sodeluje na prireditvah in tekmovanjih

-da v okviru kluba utrjuje svoje zdravje razvija fizične sposobnosti in izboljšuje športne dosežke

-da pri uresničevanju svojih pravic uporablja klubske objekte in naprave

-da uživa vse pravice in ugodnosti, ki jih klub nudi svojim članom

-da ima pravico do zagovora v vseh primerih, ko se obravnava njegova odgovornost

-da ima člansko izkaznico in klubske znake

-da ima pravico zoper odločitve organov kluba

 

 1. člen

 

Dolžnosti aktivnega člana so:

- da po svojih zmožnostih sodeluje pri delu kluba

- da propagira in širi telesno kulturo, posebno še aktivnosti svojega kluba

- da aktivno sodeluje pri reševanju klubskih problemov

- da čuva inventar in objekte

- da redno plačuje članarino

- da se ravna po klubskih predpisih in upošteva sklepe kluba, ter drugih pristojnih organov

- da spoštuje zakonske in moralne norme naše družbe in se po njih ravna

Dolžnosti aktivnega člana - tekmovalca:

- da se udeležuje rednih in izrednih treningov v okviru kluba Smučarske zveze Slovenije

- da se udeležuje tekem doma in v tujini, na katere ga pošlje klub ali smučarska zveza Slovenije

- da izpopolnjuje svoje zdravstvene, fizične in telesne sposobnosti

 

 1. člen

 

Pravice podpornega člana so :

- da ima člansko izkaznico

- da sodeluje pri delu občnega zbora

- da voli in je izvoljen v organe kluba

- da obiskuje klubske prostore in druge objekte kluba

 

 1. člen

 

Dolžnosti podpornega člana so :

- da redno plačuje članarino

- da pomaga klubu in ga podpira

- da klubu nudi pomoč v akcijah in prireditvah

- da širi krog članov kluba

 

 1. člen

 

O pravicah in dolžnostih častnih članov odloča občni zbor.

 

 1. člen

 

Članstvo v klubu preneha:

- z izpisom iz članstva

- z izključitvijo

- s črtanjem iz evidence po predhodnem opominu, ker ni bila plačana članarina za tekoče leto

- zaradi smrti

 

 1. člen

 

Član kluba je lahko izključen:

-če ne sodeluje v skladu s pravili kluba

-če s svojimi ravnanji škoduje ugledu kluba

-če ne izpolnjuje svojih obveznosti

 

 1. člen

 

Vsi člani, razen častnih članov plačujejo članarino. Višino članarine določi izvršni odbor kluba.

 

 

ORGANI KLUBA

 

 1. člen

 

Organi kluba so:

- občni zbor

- izvršni odbor

- nadzorni odbor

- disciplinska komisija

- tehnična komisija

 

 1. člen

 

Občni zbor je najvišji organ kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

 

 1. člen

 

Sklic občnega zbora mora biti najmanj osem dni pred občnim zborom. Sklic se izvrši s pismenim vabilom iz katerega je razviden dnevni red občnega zbora. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 10 članov kluba. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

 1. člen

 

Vsi člani kluba lahko volijo in so izvoljeni v vse klubske organe, razen mladoletnih članov kluba do dopolnjenega 15. leta starosti.

 

 1. člen

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen se začetek preloži za 30 minut na kar občni zbor veljavno sklepa če je prisotno najmanj 10 članov kluba. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Sklep je izglasovan, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov. Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe kluba.

 

 1. člen

 

Naloge občnega zbora :

- sprejema, dopolnjuje in spreminja akte kluba

- obravnava dejavnost kluba in določa smernice delovanja

- razpravlja o delu vseh klubskih organov

- voli in razrešuje člane nadzornega odbora

- voli in razrešuje člane disciplinske komisije

- sprejema finančni načrt in zaključni račun kluba

- odloča o prošnjah in pritožbah članov kluba

- odloča o podeljevanju nazivov častnega člana kluba

- dodeluje pohvale priznanja in nagrade

- odloča o združevanji z drugimi organizacijami in zvezami

- odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za tekaški smučarski šport, oziroma za telesno kulturo

- odloča o vseh drugih zadevah, zaradi katerih je bil sklican zbor

 

 1. člen

Izvršni odbor:

izvršni odbor sestavlja 15 članov kluba. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika,tajnik, blagajnik, ter deset članov, ki jih izvoli občni zbor

- izvršni odbor ima 4 letni mandat

- člani izvršnega odbora so lahko večkrat izvoljeni v ta organ

- predsednik izvršnega odbora je istočasno tudi predsednik kluba

- izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj 4x letno

- sestanke sklicuje predsednik po lastni presoji, na zahtevo 4 članov izvršnega odbora

- če predsednik ne skliče sestanka na zahtevo, lahko to store člani sami

- izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov; veljavne sklepe sprejme z večino glasov  navzočih članov

- izvršni odbor lahko povabi na sejo predsednike političnih strank in predstavnike drugih zainteresiranih  organizaciji, ter strokovne športne delavce

 

 1. člen

 

Pristojnosti izvršnega odbora :

- izvaja sklepe občnega zbora

- pripravlja in sklicuje občni zbor

- med dvema občnima zboroma odloča o vseh vprašanjih, razen o tistih , ki so v izrecni pristojnosti občnega zbora

- ukrepa v primeru kršitve statuta in drugih aktov

- daje priznanja in nagrade

- določa višino članarine

- imenuje tehnično komisijo

 

 1. člen

 

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki ga vodi predsednik. Nadzorni odbor voli občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, lahko pa na sejah sodelujejo. Mandat nadzornega odbora je 4 leta. Nadzorni odbor se sestaja po potrebi in je sklepčen, če so navzoči vsi trije člani odloča pa z večino glasov.

Naloge nadzornega odbora so :

- spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov kluba

- nadzira finančno poslovanje kluba

 

 1. člen

 

Disciplinska komisija :

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jo voli občni zbor, njen mandat je 4 leta. Disciplinsko komisijo vodi predsednik, komisija je sklepčna, če so navzoči vsi trije člani, odloča pa z večino glasov. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi.

Disciplinska komisija vodi in izreka disciplinske ukrepe s pravilnikom in aktih Smučarske zveze Slovenije.

 

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

- kršitve določb statuta

- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkciji v klubu

- ne izvrševanje sklepov organov kluba

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba

 

 1. člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izvede disciplinska komisija so :

- opomin

- javni opomin

- izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

 

 1. člen

Tehnična komisija:

Tehnično komisijo sestavljajo trenerji vseh skupin, sestaja se po potrebi, odloča o tehničnih vprašanjih glede vadbe in organizacije tekmovanj.

 

 1. člen

Za reševanje konkretnih nalog lahko imenuje izvršni odbor začasne komisije in jim določi njihove naloge.

 

 1. člen

Predsednik kluba:

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

 

 1. Člen

Tajnik kluba:

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijo med organi kluba, skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in predsedniku kluba.

 

 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

 

 1. člen

 

Viri dohodkov kluba so:

- lastni dohodki iz članarine

- donacije Smučarske zveze Slovenije in drugih organizacij

- dohodki od prireditev, tečajev in drugih akcij

- prispevki sponzorjev in donatorjev

- razni drugi viri dohodkov

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

 

 1. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor na rednem občnem zboru. Člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov, o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Klub ima svoj žiro račun pri pooblaščeni poslovni banki.

 1. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

 1. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo.

S klubskim premoženjem upravlja izvršni odbor.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa izvršnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa občnega zbora.

 1. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

 

AKTI KLUBA

 

 1. člen

 

Akti kluba so:

- Statut

- Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju

- Disciplinski pravilnik

 

 

PRENEHANJE KLUBA IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Klub preneha :

- po sklepu občnega zbora. Za sklep o prenehanju mora biti prisotnih več kot polovica članov z volilno pravico in mora za ta sklep glasovati več kot dve tretjini prisotnih članov. Na občni zbor mora biti vabljen in mora biti prisoten tudi predstavnik športne zveze Idrija

- po samem zakonu

 1. člen

 

V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba v last Športne zveze Idrija , Lapajnetova 48

 1. člen

 

Za tolmačenje tega statuta je pristojen izvršni odbor kluba.

---

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB2) je občni zbor dne 06.05.2016 sprejel

 

ANEKS ŠT. 2

K STATUTU TEKAŠKO SMUČARSKEGA KLUBA IDRIJA, 

sprejetega dne 08.04.2004 in sicer:

 

 1. Spremeni se prvi odstavek 27 člena, ki se glasi :

- izvršni odbor sestavlja 9 članov kluba. Sestavljajo ga predsednik,podpredsednik, tajnik, blagajnik ter pet članov, ki jih voli občni zbor.

---

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB2) je občni zbor dne 21.04.2017 sprejel

 

ANEKS ŠT. 3

K STATUTU TEKAŠKO SMUČARSKEGA KLUBA IDRIJA,

sprejetega dne 08.04.2004 ter aneksu št. 1, sprejetem 28. 3. 2014 ter aneksu št. 2 sprejetem 06.05.2016 in sicer:

 

 1. Spremeni se  3. člen statuta v tretji alineji, ki se glasi :

- Sedež kluba: Idrija, ulica Zmage 30

  Se spremeni

  Sedež kluba: Idrija, Beblerjeva ulica 6

 

PRILOGE:

Statut kluba

Aneks k statutu kluba